Нашата мисия

Ние сме първият регистриран в България обвързан кредитен посредник, собственост на банка. Нашата цел е да улесним още повече взаимоотношенията на клиентите с Банка ДСК

Управление на ДСК Дом ЕАД

Органи на управление на Дружеството са общото събрание на акционерите, чиито правомощия  се упражняват от  Банка ДСК, в качеството й на едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите на ДСК Дом.

Съветът на директорите на ДСК Дом е в състав:

  • Славейко Славейков, Председател на СД
  • Веселин Петров, Зам. председател на СД
  • Пламена Тотева, Член на СД

Дружеството се представлява  от Веселин Петров, Изпълнителен директор на ДСК Дом.

Правна информация

“ДСК Дом“ ЕАД e търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с  ЕИК 205235723, със седалище и адрес на управление, гр. София 1000, община „Столична”, район „Оборище“, ул. „Георги  Бенковски“ № 5.

Едноличен собственик на капитала на ДСК Дом е Банка ДСК АД.

Със заповед No БНБ-88089/14.08.2018г.  на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ ДСК Дом ЕАД е вписано в регистъра на БНБ на кредитните посредници по чл.51 ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) с регистрационен с № BCI000030. Последното обстоятелство може да бъде проверено на Интернет адреса на БНБ: www.bnb.bg, като при поискване може да бъде предоставено копие на съответната регистрация или актуално извлечение от регистъра на кредитните посредници, воден от БНБ.

 

Дейност на ДСК Дом

ДСК Дом е обвързан кредитен посредник по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗКНИП, което означава, че дружеството работи изключително с Банка ДСК, като свързва пряко или непряко с Банката клиентите, търсещи кредитно финансиране.

ДСК Дом разглежда различни възможности за финансиране нуждите на клиентите, като предлага кредитен продукт или кредитни продукти на Банка ДСК с цел намиране на исканото от клиента или най-подходящото за клиента банково финансиране.

ДСК Дом разполага с широка мрежа от представители в цялата страна. Централният офис на ДСК Дом е в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №73, като Дружеството има и регионални координатори в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.

Чрез своите представители ДСК Дом предлага на клиентите  широката гама от жилищни и ипотечни кредити на Банка ДСК. Целта  е  да бъдат облекчени максимално клиентите, като представителите на Дружеството ги консултират  в удобно за тях време и място и могат да ги  подпомогнат в цялостния процес на кредитиране. 

ДСК Дом предоставя безплатно услуги по кредитно посредничество и не събира допълнителни такси от потребителите за извършваната дейност.

Подробна информация във връзка с изискванията на чл. 5 от ЗКНИП относно общата информация за предлаганите кредити може да бъде намерена на Интернет адреса на Банка ДСК: https://dskbank.bg или намерена в офис на ДСК Дом на адрес: София, ПК 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 73.

 

Защита на личните данни

В качеството си на Администратор на лични данни, ДСК Дом осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: DPO@dskdom.bg

 

Процедура за подаване и разглеждане на жалби

ДСК Дом има действаща процедура за подаване и разглеждане на жалби от потребители, като в случай, че клиента не е удовлетворен може да подаде жалба в офиса на дружеството на адрес: София, ПК 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 73 или e-mail: info@dskdom.bg . Алтернативно може да сезира Комисията за защита на потребителите като контролен орган по спазване изискванията на ЗКНИП на адрес: София, ПК 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6 или e-mail: info@kzp.bg или да отнесе въпроса за решаване до Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги на адрес: гр. София, ПК 1000, пл. „Славейков“ № 4А или e-mail:  adr.credits@kzp.bg.

 

Финансова информация

Капиталът на Дружеството се състои от 10 000бр акции, всяка с номинална стойност 10 лв и емисионна стойност 50лв. Годишните финансови отчети на Дружеството се публикуват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.  Одитор на Дружеството за 2018г. и 2019г. е „АФА“ ООД.


За Банка ДСК

Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК https://dskbank.bg заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Тя е финансовата институция с най-голям брой клиенти, лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги и най-предпочитан работодател от студентите в страната.